ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

I.       От кого ще се ползват Вашите лични данни?

Личните Ви данни се обработват от: „МАМА ПРО“ ЕООД– дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 207163151, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. Цар Симеон № 643, ет. 4, ап. 10.

МАМА ПРО“ ЕООД действа чрез уебсайта „www.mamapro.bg“, наричан по-долу „Сайта“

Контакти за връзка:

Адрес на електронна поща:  info@mamapro.bg

В следващите параграфи ще намерите детайлна информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

Какво са лични данни?

Лични данни е всяка информация или набор от информация, която Ви идентифицира или би могла да бъде използвана за Вашето идентифициране (заедно с друга информация, която предоставяте в контактната форма).

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

II.     Основания и цели, за които използваме Вашите лични данни

1)     Цели

·        Текуща идентификация;

·        изготвяне на предложение за сключване на договор;

·        предоставяне на услуги, информация и изпращане на уведомления за всичко, свързано с услугите, които ползвате при нас;

·        маркетингови и промоционални цели (в случай, че сте дали изричното си съгласие за това);

·        Бизнес планиране;    

·        Оценка на качеството и успеха на съдържанието въз основа на Вашето използване на Услугата и например мнения с цел подобряване на Услугите;

·        Разработване на нови и подобрени функции, технологии и услуги въз основа на анализ на Вашето използване на Услугите.

2)     Основания

·        Договорно задължение  – Това правно основание се прилага, когато Сайта трябва да обработи Вашите лични данни за спазване на договор, който имаме или подготвяме да сключим с Вас.

·       Законен интерес  и правно задължение – прилага се, когато Сайта трябва да обработи Вашите лични данни за спазване на законово/нормативно изискване, което се прилага за нас.

·        Съгласие – Това правно основание се отнася за конкретни типове дейности по обработване, когато е необходимо Вашето активно одобрение и когато Сайта ще поиска от Вас да предоставите такова одобрение за използването от Сайта на Вашите лични данни за такива цели.

·        Директен маркетинг – в случай че сте предоставили съгласие за получаване на маркетинг съобщения, ние ще събираме и обработваме личните Ви данни за целите на изпращане на предложения за продуктите/услугите, към които имате интерес. В тази връзка, можем да ви изпращаме търговски съобщения, посредством следните канали за електронни съобщения (e-mail, SMS и др.), които съдържат обща и тематична информация; информация относно продукти, допълващи ползваните услуги и други бизнес комуникации.

III.  Категории лични данни, които обработваме

1)     Потребителски данни

·        Имена;

·        Данни по лична карта или друг личен документ- в случай че желаете да издадем фактура на физическо лице;

·        Адрес;

·        Данни за контакт (например имейл адрес или телефонен номер);

·        IP-адрес;

·        Информация от действията във Вашия потребителски профил;

Ако изберете да предоставите данни на трети лица, Вие носите отговорност да се уверите, че имате право да го направите въз основа на тяхното разрешение и също така трябва да ги информирате за нашите дейности по обработване.

2)     Данни за използване

·        История на търсенето и други видове данни като например времето прекарано на Сайта;

·        Лични данни, необходими за предоставяне на допълнителни функции в нашите Услуги;

·        Географски данни за местоположение;

·        Лични данни, необходими за предоставяне на допълнителни функции в нашите Услуги, които можете да изберете да използвате.

3)     Данни за бисквитки – Данните, получени от бисквитки, може да се използват за улесняване на достъпа Ви, запомняне на Вашите настройки, за да Ви показваме персонализирани маркетингови комуникации и за измерване на успеха на нашите маркетингови дейности.

 

IV.   Колко време обработваме Вашите лични данни

Ние ще обработваме Вашите лични данни, докато имаме цел и правно основание, например докато имаме договорно задължение, законен интерес, Вашето съгласие или правни задължения да обработваме Вашите данни, в зависимост от това кои от тези правни основания са приложими.

Личните данни, съхранявани в нашата администрация, се запазват в продължение на 5 години за целите на данъчното и митническото управление, освен ако нямаме законово задължение да съхраняваме данните за друг период от време.

Ние обработваме Вашите лични данни, докато имате профил с активен абонамент и в продължение на 24 месеца след края на Вашия абонамент, за да Ви предоставим персонализираната Услуга (например, за поддържане на Вашата документация с цел да продължите лесно от мястото, където сте прекъснали, и за активиране анализа на използването на нашата услуга).

Личните данни, които се събират и обработват за маркетингови цели, се запазват, докато имате профил и 12 месеца след изтичане на Вашия абонамент и/или последното Ви влизане (в зависимост от опцията, която завършва последна).

V.     Как защитаваме Вашите лични данни?

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

Компанията е установила правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, което подпомага процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

 

VI.   С кого ще споделим вашата информация?

Нашите доставчици на услуги (трети страни), които изпълняват определени задачи от наше име и съгласно нашите инструкции, също могат да имат достъп до информация, свързана с посетителите на нашия уебсайт, до степента, необходима, за да ни предоставят своите услуги. Тези трети страни включват нашите доставчици на ИТ услуги, които изпълняват задачи в областта на хостинг, управление на бази данни, управление на уебсайтове, услуги по поддръжка, услуги за предупреждение, уеб анализи и обработка на входящи запитвания и анализи на данни.

Нашият уебсайт използва инструменти за анализ, предоставени от специализирани трети страни, за да ни помогне да диагностицираме технически проблеми, да анализираме трафика към нашия уебсайт, да анализираме тенденциите, да наблюдаваме и измерваме как нашите посетители се ангажират с нашия уебсайт.

Нашите доставчици на услуги (трети страни) и доставчиците на инструменти за анализ, които използваме, може да имат достъп до информацията, свързана с Вашето устройство, вашия браузър и начина, по който навигирате в нашето съдържание в съответствие с това изявление от различни страни, включително в страни извън Европейския съюз.

Можем да предоставим Вашите данни на маркетинг агенции, Фейсбук, Гугъл или други подобни.

 

VII. Права на Потребителите

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни, съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.

Потребителят може да упражни правата си чрез формата за контакт или чрез изпращане на съобщение до имейла ни.

1)     Всеки Потребител има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

2)     Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

·        Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

 • Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

В случай че Потребителят желае да му бъдат изтрити личните данни следва да отправи искането си до Администратора на лични данни чрез имейла, посочен по-горе.

3)     Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

 • Оспори точността на личните данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

4)     Право на преносимост- имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

5)     Право на възражение –Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

6)     Жалба до надзорния орган –Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

 

 

 

0
  0
  Количка
  Твоята количка е празнаОбратно към магазина